چاپ خبر
دبیرستان دخترانه شمیم عرفان یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
شیوه نامه سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و همچنین کتاب های درسی دانش‌ آموزان استثنایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir  یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشیwww.irtextbook.ir  و برابر جدول تقویم زمانی مندرج در سایت یادشده انجام و پیرو آن کتاب های درسی، بر اساس سفارش های ثبت شده در سامانه، توزیع می شود.

ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و همچنین کتاب های درسی دانش‌ آموزان استثنایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir  یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشیwww.irtextbook.ir  و برابر جدول تقویم زمانی مندرج در سایت یادشده انجام و پیرو آن کتاب های درسی، بر اساس سفارش های ثبت شده در سامانه، توزیع می شود.

انتهای پیام/.